ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چند-نوع-هیجان-وجود-دارد

 

گرایش شناختی بر هیجان های اصلی در انسان مثل خشم وترس تاکید می کند و به اهمیت هیجان های ثانوی یا اکتسابی کم بها می دهد. گرایش شناختی قبول دارد که هیجان های اصلی مهم هستند اما معتقد است جالب بودن تجربه های هیجانی به دلیل تجربه های فردی، اجتماعی و فرهنگی است. در نهایت پاسخ دهی به سوال فوق بستگی به اینکه طرفدار گرایش شناختی باشیم یا گرایش زیست شناسی فرق می کند. دیدگاه زیستی معتقد است که انسان ها چیزی بین دو تا ۱۰ هیجان دارند. دیدگاه شناختی معتقد است که انسان ها خزانه هیجانی بسیار متنوع تری از هیجان های اصلی دارند. این نظریه پردازان می گویند درست است که تعداد معدودی مدار عصبی و واکنش بدنی مثل جنگ و گریز وجود دارد اما چند هیجان مختلف می تواند از واکنش زیستی ایجاد شوند برای مثال یک پاسخ فیزیولوژیکی تنها مثل بالا رفتن سریع فشار خون می تواند مبنای زیستی خشم، حسادت یا رشک باشد. اما هیجان ها چه فایده ای دارند؟ از دیدگاه کارکردی هیجان ها به صورت واکنش های زیستی تکامل یافته اند تا به ما کمک کنند تا با تکلیف اساسی زندگی مثل مواجه شدن با تهدید به خوبی کنار بیاییم. علاوه بر این هیجان ها به هدف های اجتماعی هم کمک می کنند. هیجان ها احساسات ما را به دیگران منتقل می کنند، بر نحوه تعامل دیگران با ما تاثیر می گذارند، ما را به تعامل اجتماعی فرا می خوانند و نقش مهمی در برقراری روابط میان فردی، حفظ و قطع آن دارند

 

آخرین مطالب

اختلال شخصیت

07 آذر, 1398 نرخ: 0.00

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

07 آذر, 1398 نرخ: 0.00

گالری پست